sigla3

 Telefon: 0745 098 316 / E-mail: office@expert-electrice.ro    /   

VERIFICARI PRAM

 Conținutul Dosarului de Verificare/Încercare PRAM

 • Contract/Comandă sau altă formă de colaborare economică (din care să reiasă datele de identificare a societății prestatoare)
 • Atestatul ANRE (în copie)
 • Autorizația ANRE a electricianului executant șef de lucrare(în copie)
  • Notă 1: Conform Normelor de protecția muncii lucrarea trebuie executată de către minim2 persoane, una Calificată și Competentă (autorizată intern gradul IV SSM) și una Instruită (autorizată intern gradul II SSM) aceste taloane trebuie să fie asupra fiecarui electrician.
  • Notă 2: În general aceste lucrări se execută pe bază de ITI-PM (instrucțiuni tehnice interne de protecția muncii) aceste instrucțiuni trebuie să fie la echipa care execută lucrarea
 • Certificatul de Verificare Metrologică a aparatului cu care s-a efectuat măsurătorile. ( în copie)
 • Buletine de Încercare/Verificare (în Original) el trebuie să cuprindă următoarele:
  • Datele de identificare ale firmei atestată ANRE
  • Seria/Nr.   
  • Data emiteri
  • Societatea care are în exploatare instalația
  • Identificarea instalației/părții de instalație sau echipamentul
  • Explicația pe scurt a măsurătorii/încercării (Ex: Prezentul raport priveste inspectia echipamentului sau partii de instalatie electrica cu ajutorul metodei termografice)
  • Metoda folosită – se va specifica metoda folosită ( se va indica procedura de lucru din Manualul Calității, care trebuie să existe în momentul lucrării)
  • Marca, tipul și seria aparatului folosit;
  • Seria/nr. Documentului de verificare metrological al aparatului;
  • Operațiuni effectuate;
  • Rezultate
  • Observații și recomandări
  • Semnăturile executanților
 • Recomandări în cazul în care se constată o deficiență.
 • Raport final Verificare a instalației ( dacă este cazul)
  • Notă 3: Acest raport se poate face doar de către Persoana care cumulează toate buletinele, verificările și înregistrările enumerate la Capitolul 4 (vezi articol).
 • Recomandare pentru data următoarei verificări.
  • Nota 4: SR HD 60364-6:2008  pct.62.2 ” frecvența verificărilor periodice ale unei instalații trebuie să fie determinată de tipul instalației și de echipamentele folosite, utilizarea și funcționarea lor frecvența și calitatea mentenanței și influențele externe la care acestea sunt supuse. – Intervalul maxim dintre verificările periodice poate fi stabilit prin lege sau alte reglementări naționale - raportul periodic ar trebui să se recomande de către persoana care realizează verificarea periodică intervalul pînă la verificarea periodică următoare”
  • Nota 5: Coroborate normativele și îndrumarele naționale și internaționale se poate concluziona că este recomandat să existe o procedură internă care să reglementeze cine face execută mentenanța; cine execută verificările; frecvența verificărilor, etc.

OBSERVAȚII – GREȘELI UZUALE obsevate în practică:

-        SR EN 61557:2009 - NU se referă la periodicitatea de verificare a instalațiilor , el se referă la tipul și caracteristicile  aparatelor de măsură care trebuiesc folosite în măsurători;

-        SR HD 60364 : 2008 – NU se se referă la periodicitatea de verificare a instalațiilor, el se referă la metodele care trebuiesc avute în vedere la verificările în instalații electrice și multe alte măsuri de protecție dar fără indicații de timp între verificările periodice, el face trimitere la Reglementările Naționale și recomandările persoanei care efectuează testul.

EXECUTANTUL de verificări PRAM - NU poate garanta legal o perioadă de valabilitate a BULETINULUI, el poate face recomandare cu privire la data următoarei verificări, în funcție de  tipul instalației și de echipamentele folosite, utilizarea și funcționarea lor frecvența și calitatea mentenanței și influențele externe la care acestea sunt supuse sau neconformitățile constatate.

 

 

Ce însemnă PRAM? 

In contextual actual PRAM-ul a ajuns un NEOLOGISM cu ințelesul acceptat de majoritatea persoanelor ca măsuri minimale pentru “prevenirea accidentelor prin electrocutare la executarea, exploatarea, întreținerea si repararea instalațiilor și a echipamentelor electrice, precum și pentru prevenirea efectelor electricității statice și ale descărcărilor atmosferice.

In continuare vom folosi denumirea acceptată ca Verificari PRAM

Legile care guvernează frecventa și care măsurători sunt obligatorii.

În spiritul Legii 319/2006, HG 1146/2006 la Art. 3.(1) spune „Angajatorul este obligat sa ia masurile necesare pentru ca echipamentul de munca pus la dispozitia lucratorilor din intreprindere si/sau unitati sa corespunda lucrului prestat ori sa fie adaptat acestui scop si sa poata fi utilizat de catre lucratori, fara a pune in pericol securitatea sau sanatatea lor”

LEGEA nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca ART. 39 (9) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind: ..........(f) prevenirea accidentelor prin electrocutare la executarea, exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor si a echipamentelor electrice, precum si pentru prevenirea efectelor electricitatii statice si ale descarcarilor atmosferice;

HG 1.146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca: 

3.3.16.2. (“Instalatiile sau echipamentele de munca electrice trebuie sa fie verificate la receptie, inainte de punerea in functiune si apoi periodic in exploatare, precum si dupa fiecare reparatie sau modificare, fiind interzisa punerea sub tensiune a instalatiei, utilajului sau echipamentului care nu a corespuns la una dintre aceste verificari”).

3.3.18. Mijloacele si echipamentele electrice de protectie trebuie sa fie verificate, in conformitate cu prevederile reglementarilor si regulilor tehnice aplicabile, inainte de utilizare, la punerea in functiune, dupa reparatii sau modificari si apoi periodic (in exploatare)

- Ordin nr. 108/2001/ Ministerul de Interne/ pentru aprobarea DGPSI 004Dispozitii generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice:

Art. 94. - Masurarea rezistentei de dispersie pentru instalatia de legare la pamant se face:

a) in instalatii subterane si in instalatii locale de legare la pamant, cel putin de doua ori pe an;

PE 116-94 Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice

20.1 Masurarea rezistentei de dispersie.....B. Instalatiile de joasa tensiune, ..... de doua ori pe an pentru cele locale si o data pe an pentru reteaua generala.

Se defineste ca priză de pământ locală

*Conform „Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant Indicativ 1 RE-Ip 30/2004”

1.3.73 Priza de pamant locala-Priza de pamant simpla sau multipla care deserveste un echipament sau un grup de   echipamente (utilaje) electrice alaturate.

*Conform STAS 12604/4-89  6.2.1.8 La o instalatie de legare la pamant locala trebuie sa se racordeze echipamentele electrice aflate sau grupate in aceiasi zona (cladire, galerie, platforma, etc.)

În Concluzie verificările PRAM sunt obligatorii și trebuie executate la maxim 6 luni

Tipărire Email